fbpx

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Relacja dwóch osób:

i

pacjent

psychoterapeuta

Celem psychoterapii indywidualnej jest uzyskanie przez pacjenta poczucia, że korzystając z pomocy i wsparcia terapeuty, będzie w stanie poradzić sobie ze swoimi lękami, cierpieniami, problemami i trudnościami.

W czasie terapii Ty i psychoterapeuta skupiacie się na rozpoznawaniu trudności, wspólnym poszukiwaniu ich przyczyn.

Ostatecznie wprowadzasz zmiany, które pomogą Ci poradzić sobie np. z:

 • sytuacjami kryzysowymi, np. strata bliskich osób, choroba, trauma;
 • lęk, stres, depresja, smutek, obniżony nastrój, napięcie, bezsilność, wstyd;
 • trudnymi kontaktami z rodziną czy innymi osobami – konflikty, niezrozumienie, nieumiejętność stawiania granic, brak asertywności; trudności w komunikacji;
 • niskim poczuciem własnej wartości i pewności siebie;
 • zaburzeniami jedzenia, snu;
 • uzależnieniami – alkohol, seks, Internet.

Psychoterapią interesują się także osoby, które pragną pracować nad sobą, lepiej poznać siebie a także chcące pracować nad rozwojem własnym.

 

Podczas pierwszych kilku spotkań terapeuta stara się zorientować, z jakiego rodzaju trudnościami boryka się pacjent. Następnie wspólnie określają cele terapii oraz to czy będzie ona miała charakter krótko czy długoterminowy.

Sesja trwa 50 minut,
odbywa się raz w tygodniu lub częściej.

Ten rodzaj terapii polega na indywidualnych i stałych spotkaniach młodego człowieka z psychoterapeutą.

Na początku, przez pierwszych kilka spotkań terapeuta stara się zorientować, z jakiego rodzaju trudnościami boryka się młody człowiek, w jakie sytuacji życiowej znajduje się obecnie i jak wyglądała ona wcześniej.

Stara się zdobyć rozeznanie w planach młodego człowieka na przyszłość. Pod koniec tych pierwszych, diagnostycznych sesji formułuje się cel dalszej pracy.

Psychoterapia młodzieży

Taka terapia może mieć charakter krótko, średnio lub długoterminowy. Jej celem jest przede wszystkim praca w obszarze mechanizmów dotyczących powstałych trudności , a nie tylko zlikwidowanie objawów.

Podczas psychoterapii młodzieży bardzo ważna jest współpraca z rodziną, na pierwsze spotkanie zapraszany jest nie tylko nastolatek ale także jego rodzice, czasem rodzeństwo.

Zdarza się też, że w spotkaniach uczestniczą sami rodzice. W przypadku pacjentów poniżej 18 roku rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na prowadzenie terapii.

Jedna sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Sesje odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia Grupowa dla młodzieży

Kto może skorzystać?

Skorzystać może młodzież w grupach wiekowych: 12 – 15 lat (grupa wsparcia psychologicznego) oraz grupa terapeutyczna: 16 – 19 lat.

Ile jest osób w grupie?

W grupie terapeutycznej jest od 4 do 5 osób.

Jak można dołączyć do grupy?

Osoby, które zastanawiają się nad dołączeniem do grupy będą kwalifikowane do grup podczas konsultacji z psychoterapeutą. Przewidziane są 2 płatne wizyty konsultacyjne. Podczas konsultacji omawiane są problemy pacjenta oraz jego gotowość i możliwości do podjęcia terapii.

Gdzie się spotykamy?

Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Warszawa, ul. Hoża 27A lokal 9.

Sesja trwa 90 minut,
odbywa się raz w tygodniu

KONSULTACJA I DIAGNOZA SEKSUOLOGICZNA

Spotkania z seksuologiem dedykowane osobom borykającym się z problemami w sferze intymnej.

Sfera seksualna, niestety, nadal pozostaje tematem tabu, jeśli więc pojawiają się w tym obszarze trudności, najlepiej zgłosić się do wykwalifikowanego specjalisty, a nie szukać pomocy np. w sieci.

Pierwsza wizyta u seksuologa najczęściej wymaga przełamania lęku i własnych obaw. Wiąże się z nawiązaniem nici zaufania między pacjentem i terapeutą.

Wiele osób zmaga się z krępującymi trudnościami, dlatego przełamanie lęku i wstydu jest niezbędne do poznania przez terapeutę sytuacji oraz przeanalizowania czynników wpływających na życie intymne.

Szczerość jest tu podstawą do rozwiązania problemów, które pojawiają się w trakcie współżycia, leczenia zaburzeń fizycznych, jak również przywracania równowagi psychicznej, która jest zawsze powiązana z seksualnością.

Diagnoza wiąże się z odbyciem jednego lub kilku spotkań z seksuologiem, który po przeprowadzeniu wywiadu i analizie ewentualnych wyników badań proponuje możliwe metody leczenia i terapii. Często proponuje także rozpoczęcie terapii par razem z partnerem pacjenta.

Spotkanie z seksuologiem trwa najczęściej 50 minut.

Terapia par skierowana jest do osób pozostających ze sobą w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym.

To spotkania, w których uczestniczą osoby pozostające ze sobą w związku i psychoterapeuta.


W czasie terapii poruszane są tematy, które dane małżeństwo, czy para , uważają za ważne, i o których obie strony chcą porozmawiać.

Terapia par

Celem terapii par jest poprawienie relacji w małżeństwie lub związku partnerskim, które to relacje mogą być nadwątlone z powodu np.:

 • trudności w komunikowaniu się ze sobą, braku wspólnych tematów czy języka;
 • utrzymujących się napięć, konfliktów i kłótni;
 • braku bliskości, wzajemnego niezrozumienie, wrogości;
 • kryzysów rodzinnych, wynikających z dużych zmian, np. przeprowadzka, rozłąka, narodziny dziecka, utrata pracy;
 • przemocy i zachowań agresywnych, tak słownych jak i fizycznych;
 • trudności w sferze intymnej.

Spotkania trwają 90 minut.
Odbywają się najczęściej co 2 tygodnie.

Terapia rodzin

Terapia systemowa rodzin polega na tym, że rodzinę traktuje się jako całość, jako system, którego wszystkie elementy muszą ze sobą współdziałać, żeby cały system dobrze funkcjonował.

Jeśli w jakimkolwiek punkcie tego systemu pojawią się problemy, to zakłada się, że dotykają one całego systemu, a zmiany jakich chcemy dokonać w obrębie jednego elementu spowodują, że zmianie ulegnie także cały system.

Terapię systemową stosuje się zwykle, gdy dzieci lub młodzież przeżywają trudności emocjonalne, obserwuje się u nich zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania lub choroby psychiczne.

W sytuacji, pojawienia się kryzysu rodzinnego np. związanego ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy i środków do życia, pojawieniem się w rodzinie nowego członka, czy nowa sytuacja szkolna, w jakiej znajduje się dziecko.

Spotkanie trwa 90 minut i odbywa się
co 2 tygodnie.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA i NEUROLOGOPEDYCZNA

Logopedyczna terapia indywidualna to cykl sesji , które polegają na regularnych spotkaniach dwóch osób: pacjenta i logopedy. W szczególnych sytuacjach w terapii może, a niekiedy powinien uczestniczyć rodzic lub opiekun pacjenta.

Podczas terapii logopedycznej pogłębiamy relację pacjent-terapeuta, dokładniej rozpoznajemy trudności pacjenta, dzięki czemu zyskujemy możliwość rozwiązania trudności pacjenta.

Terapia logopedyczna jest prowadzona z dzieckiem lub z pacjentem dorosłym. Logoterapii wymagają nie tylko dzieci!

Na terapię logopedyczną trafiają pacjenci po jednej konsultacji lub po kilku konsultacjach.


Po odbyciu całego cyklu spotkań dokonuje się ponownej oceny funkcjonowania pacjenta i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu terapeutycznym. Proces rehabilitacji mowy wymaga dłuższego czasu terapii. Terapia logopedyczna uzależniona jest od wieku i możliwości skupiania uwagi przez pacjenta.

Terapia to proces rehabilitacji, który może dotyczyć:

 • współpracy z pacjentem dorosłym, jak i z dzieckiem;
 • korekty wad wymowy różnego pochodzenia;
 • poprawy funkcjonowania językowego w przypadku opóźnień rozwoju mowy i/lub zaburzeń mowy (które występują lub współwystępują np. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego itp);
 • poprawy stanu pacjenta z uszkodzeniami neurologicznymi (np. po udarach, z SM, SLA itp), które wpływają na upośledzenie funkcji mowy oraz funkcji związanych z mową, rozumieniem mowy, fonacją, połykaniem, oddychaniem (afazja, dysartria);
 • problemów z płynnością mowy (np. jąkania);
 • poprawy funkcjonowania językowego pacjentów z niedosłuchem;
 • pracy z pacjentami zainteresowanymi własnym rozwojem, którzy chcą poprawić swoja dykcję; sposób wypowiadania się, co przekłada się na poprawę poziomu wystąpień publicznych i funkcjonowania zawodowego i społecznego;

Sesja z dzieckiem trwa 25 minut.
Sesja z osobą dorosłą lub nastolatkiem trwa 50 minut.

Terapie logopedyczne rodzaje

 • terapia prostego opóźnionego rozwoju mowy,
 • terapia mowy u dzieci i dorosłych z wadami zgryzu − pacjenci ortodontyczni,
 • wczesna diagnoza, profilaktyka oraz terapia logopedyczna w pokonywaniu trudności w czytaniu, pisaniu, dysleksji, dysortografii, dysgrafii,
 • terapia jąkania,
 • terapia mowy u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • terapia afazji,
 • terapia dyzartrii,
 • ćwiczenia mowy po nowotworach,
 • terapia mowy po uszkodzeniach mózgu,
 • terapia logopedyczna pacjentów w śpiączce,
 • terapia wad wymowy: seplenienie, rotacyzm, opóźniony rozwój mowy.

Jest to terapia skierowana do osób, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych, czyli takich funkcji, które pozwalają odbierać i przetwarzać bodźce docierające z otoczenia.

Zaliczają się do nich:


 • spostrzeganie zmysłowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe),
 • pamięć (słuchowo-werbalna, wzrokowa),
 • uwaga i jej różne aspekty,
 • myślenie i funkcje wykonawcze (związane z planowaniem i kontrolą procesów rozwiązywania zadań),
 • mowa,
 • praksja (czyli kontrola ruchów celowych).

TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Zaburzenia te pojawiają się najczęściej w wyniku choroby lub uszkodzenia mózgu, nabytego (wskutek urazu głowy, udaru, niedotlenienia, infekcji) lub wrodzonego.

Czasami objawy zaburzeń funkcji poznawczych wyprzedzają postawienie diagnozy lekarskiej. Tak dzieje się w przypadku chorób neurodegeneracyjnych np. choroby Alzheimera, kiedy to zaburzenia pamięci krótkotrwałej są pierwszymi objawami toczącego się już procesu chorobowego.

Jedna sesja trwa 50 minut.

KONSULTACJA I DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

To zazwyczaj jedno – dwa spotkania z logopedą, podczas których w oparciu o wywiad i obserwację, a także kwestionariusze całościowych badań logopedycznych ocenia się stan mowy pacjenta i zakres potrzebnej pomocy.

Celem konsultacji jest określenie rodzaju problemu i skierowanie do właściwego specjalisty na odpowiedni proces terapii

Konsultacja trwa 50 minut.

Diagnoza psychologiczna najczęściej sprowadza się do kilku spotkań. Pierwsze spotkanie to typowa konsultacja, która jest punktem wyjścia do kolejnych spotkań doradczych i/lub diagnostycznych.

Podczas tych spotkań w oparciu o rozmowę specjalista zdobywa podstawowa wiedzę dotyczącą problemu pacjenta i wskazuje kierunek dalszych działań oraz metody potrzebnej pomocy, np. sugeruje rozpoczęcie psychoterapii.

KONSULTACJA I DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja trwa 50 minut.

KONSULTACJA RODZICIELSKA

Czasem rodzice mają naturalne pragnienie skonsultowania się z kimś i rozwiązania wątpliwości. A czasem jest tak, że w sposób świadomy chcą wejść w nowy etap życia i zamierzają się przygotować do nowej roli, roli rodziców.


Niekiedy w trakcie takich konsultacji zadają sobie niewypowiedziane dotąd pytania, np. czy moje dziecko jest uzależnione od komputera? co zrobić gdy nastolatek się masturbuje? czy dieta mojej córki to już zaburzenie odżywiania?

Konsultacja rodzicielska jest spotkaniem, które obejmuje psychoterapeutę oraz rodziców, bądź jedno z nich, lub rodziców (rodzica) i dziecko.

Tematem konsultacji mogą być obszary, które wywołują niepokój u rodziców, a wiążą się np. z :

 • trudnościami w funkcjonowaniu dziecka (niekiedy zaobserwowanymi przez rodziców, a czasem przez otoczenie przedszkolne lub szkolne dziecka),
 • niepokojem o związek rodziców (np. nasze życie się skończyło),
 • niepokojem o własne życie (np. moje życie polega wyłącznie na opiece nad dzieckiem),
 • konfliktami z dalszą rodziną (np. mamy dosyć ciągłych rad naszych rodziców),
 • przeżywaniem kryzysów rodzicielskich (np. poczuciem, że nie kocha się dziecka lub permanentnym lękiem o dziecko albo częstymi krzykami wobec dziecka).

Konsultacja trwa 50 minut.

MOBILNA NEUROREHABILTACJA

Mobilna neurorehabilitacja to usługa dla pacjentów, którzy nie mogą lub nie mają możliwości skorzystania z pomocy stacjonarnej w naszym Ośrodku.

Jeśli pacjent przeszedł udar, wylew, uległ wypadkowi lub cierpi na inną chorobę neurologiczną, wskutek czego nie ma możliwości opuszczenia domu, nasi specjaliści nawet w takich okolicznościach, chętnie udzielą wsparcia.

Nasz neuropsycholog oraz neurologopeda mogą przyjeżdżać do pacjenta na wizyty domowe i prowadzić terapię w warunkach domowych.

Wizyta w ramach mobilnej neurorehabilitacji trwa 50 minut, czyli dokładnie tyle samo, co w Ośrodku. Koszt takiej wizyty to 150 złotych plus koszt dojazdu (od 60 zł).

Wizyta mobilna trwa 50 minut.

Współpracujemy z doskonałymi specjalistami, którzy oznaczają się wysokimi kwalifikacjami i doświadczenie, ale także posługują się biegle językiem angielskim.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu psychoterapię, diagnozę psychologiczną, neuropsychologiczną oraz neurorehabilitację w języku angielskim.

TERAPIA W JĘZYKU ANGIELSKIEM

Sesja w języku angielskim trwa 50 minut.